Reklamačný poriadok

 1. Kupujúci je povinný dodaný tovar skontrolovať bez zbytočného odkladu. V prípade zistených závad je kupujúci povinný predávajúceho o týchto chybách informovať písomne ,alebo e-mailom a to do troch dní od prevzatia tovaru.
 2. Ak vznikne na tovare dodanom našou firmou reklamovaná závada, môže ju kupujúci uplatniť písomne alebo e-mailom.
 3. Písomné oznámenie o zistených chybách uplatňuje kupujúci na adrese:
  EMPE plus s.r.o.
  Nerudova 9
  040 01, KOŠICE

  Resp. e-mailom na: hokej@t-zones.sk Oznámenie o vade musí obsahovať: meno kupujúceho, adresu, e-mail /ak je k dispozícii./ číslo objednávky, podrobný popis závady a popis ako závada vznikla.
 4. Pre úspešné vybavenie reklamácie je nutné, aby kupujúci bol schopný predložiť faktúru /doklad/.
 5. V závislosti na druhu vady a za podmienok stanovených obecne záväznými právnymi predpismi, zvlášť občianskym zákonníkom a obchodným zákonníkom, v znení neskorších zmien a doplnkov, má kupujúci možnosť v neposlednom rade, aby chybný tovar bol opravený, alebo vymenený za nový tovar, poprípade môže od kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie peňazí.
 6. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z používania produktov, funkčných vlastností a škôd  z neodborného používania tovaru, rovnako tiež za škody spôsobené vonkajšími vplyvmi a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.
 7. Do 7 dní je možné vrátiť tovar, kúpený prostredníctvom internetu, bez udania dôvodu. Musí byť ale vrátený neporušený a zabalený v pôvodnom obale.