PREVÁDZKOVÝ PORIADOK ZIMNÝ ŠTADIÓN ČAŇA.

 

 

Pokyny, obmedzenia a zákazy týkajúce sa návštevníkov  Zimného štadióna Čaňa.

 

 

1.Klient Zimného štadióna je oprávnený využívať ľadovú plochu zimného štadióna na základe riadneho zaplatenia vstupného podľa cenníka prevádzkovateľa.

 

2.Výška vstupného je stanovená pred aktuálnou sezónou a je rozdelená podľa druhu čerpanej služby.

 

3.Využívať ľadovú plochu smie len osoba staršia ako 16 rokov. Osoba mladšia smie ľadovú plochu využívať len v doprovode a na zodpovednosť rodičov, alebo v doprovode a na zodpovednosť osoby staršej ako 18 rokov(napr. tréner). V prípade tréningovej hodiny vedenej inštruktorom/ trénerom prechádza táto zodpovednosť na inštruktora/trénera vstupom tejto osoby na ľadovú plochu štadióna. Do tejto doby je za pohyb osoby mladšej ako 16 rokov zodpovedný jej doprovod.

 

4. Do útrob zimného štadióna(šatne, chodby) okrem ľadovej plochy smie vstúpiť aj návšteva.

Návštevou sa rozumie fyzická osoba, ktorá nie je zamestnancom, alebo pracovníkom prevádzkovateľa a ktorá nevstupuje na zimný štadión za účelom čerpania služieb. Návšteva je povinná počas svojho pobytu v priestoroch zimného štadióna dodržiavať všetky pravidlá a príkazy stanovené prevádzkovateľom.

 

5. Na ľadovú plochu zimného  štadióna je zakázaný vstup osobám:

 

-počas úpravy ľadovej plochy

 

-so zdravotným stavom, ktorý vylučuje bezpečné prevádzkovanie športovej, alebo fyzicky namáhavej činnosti.

 

-v podnapitom stave

 

-pod vplyvom akýchkoľvek omamných, alebo psychotropných látok

 

-v špinavom, alebo zjavne nevhodnom oblečení, vzbudzujúcom verejné pohoršenie

 

-bez obutých korčúľ

 

6. Zamestnanci prevádzkovateľa zimného štadióna, alebo osoby ním poverené, k zabezpečovaniu poriadku a bezpečnosti na zimnom štadióne, sú oprávnené kedykoľvek vyzvať osoby uvedené v bode 5.tohto prevádzkového poriadku, aby zimný štadión opustili. To sa týka aj klientov(verejné korčuľovanie), ktorí svojím chovaním rušia, alebo obmedzujú iných návštevníkov v jeho riadnom využívaní.

Návštevník je povinný danej výzve bezodkladne vyhovieť. Pokiaľ tak neurobí, môže personál zimného štadióna podniknúť kroky, aby návštevník zimný štadión opustil.

 

7.Vo všetkých priestoroch zimného štadióna platí prísny zákaz fajčiť. Fajčenie v priestoroch zimného štadióna je považované za chovanie obmedzujúce iných klientov.

 

8.Všetky hokejové potreby poskytnuté prevádzkovateľom, za účelom tréningovej činnosti na ľade zimného štadióna, sú klienti povinní používať  výlučne spôsobom k tomu určeným. Klienti a návštevníci sú pri tom povinný chovať sa tak, aby nedochádzalo k poškodeniu majetku prevádzkovateľa, ani k ohrozeniu vlastného zdravia, alebo zdravia iných klientov, návštevníkov.

 

9.Klient je ďalej povinný:

 

-riadiť sa pokynmi personálu

 

-v priebehu využívania ľadovej plochy používať primerané ochranné pomôcky potrebné na vykonávanie príslušnej športovej činnosti(hlavne hokejovú prilbu), tak aby neohrozoval svoje zdravie, ani zdravie ostatných návštevníkov ľadovej plochy.

 

-neznečisťovať priestory zimného štadióna

 

V prípade porušenia niektorej z povinnosti uvedených v tomto prevádzkovom poriadku je klient povinný opustiť priestory zimného štadióna, inak mu môže byť prevádzkovateľom udelený zákaz vstupu.

 

10. Klient je oprávnený požiadať o zrealizovanie rezervácie ním požadovanej služby. Požadovaná rezervácia bude zrealizovaná, pokiaľ ju odsúhlasí prevádzkovateľ.

 

11. Na základe rozhodnutia prevádzkovateľa, môže dôjsť na určitú dobu k obmedzeniu rozsahu, alebo kvality poskytovaných služieb, a to napríklad z dôvodu konania rôznych akcii v priestoroch zimného štadióna, alebo z technických, či personálnych príčin.

 

12.Klienti využívajú ľadovú plochu zimného štadióna na vlastnú zodpovednosť. Za poranenia a úrazy, ktoré si klient zapríčiní vlastnou neopatrnosťou, bezohľadnosťou, nezohľadnením vlastného zdravotného stavu a nerešpektovaním prevádzkového poriadku, nenesie prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.

 

13. Klient je povinný udržiavať poriadok a čistotu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Buchla

Manažér  zimného štadiona